کلینیک Morgentaler عمل "سقط جنین" را بصورت امن و قانونی انجام می دهد و دارای سابقه عالی ایمنی میباشد. دکتر Morgentaler از 32 پیش تا کنون برای حق و حقوق زنان در کانادا به مبارزه پرداخته و اخیراً به دریافت نشان افتخار کانادا (Order of Canada)نائل شده است.

در این کلینیک ما، شما را درک و با شما همدردی و دلسوزی می کنیم. تصمیم گیری درباره خاتمه دادن به حاملگی ممکن است برای شما مشکل باشد، اما کلیه کارکنان اینجا محترمانه با شما رفتار خواهند کرد. تمام اطلاعاتی که بما ارائه می شود، قویاً محرمانه تلقی و امور خصوصی شما محترم شمرده خواهند شد.

ایــن خــدمــات رایــگــان است. اگر تحت پوشش بیمه ایالتی هستید، عمل سقط جنین شما تحت طرح دولت ایالتی صورت می گیرد. افرادیکه تحت بیمه (درمانی) نیستند می توانند لیست وجوه پرداختی را از وب سایت ما مشاهده کنند.